این من درباره ندارد
فقط
یک دیوانه ی خیالپرداز است
ولش کنید ب حالِ خودش
همین...