به تمام شانزده تا نوزده سالگی از دست رفتم فکر میکنم و پیشاپیش از بیست ساله شدن میترسم...