فکر کنم الان از نظر جسمی و روحی در ضعیف ترین نقطه ی تمام ۱۸ سالی که زندگی کردم به سر میبرم