اون بچه فامیلی که همیشه میزدن تو سرتون و نمونه بود -البته از نظر ننه باباتون- همون بچه من بودم. میدونم براتون سخت بود لعنتیا ولی اخه مگه چطوری نفرینم کردین که اینطوری شدم؟! :/