تمام سالها از نداشتن دبیر خوب زجر کشیدیم، به جاش سال چهارم یه دبیر ادبیات گیرمون اومد که کلی درمورد عشق و می و جام و سعدیِ اهلِ دلِ همیشه در سفر و افسانه ی لیلی و مجنون و رومئو و ژولیت و مثلث عشقی شیرین و فرهاد و خسرو برامون حرف زد و ما عاشق تک تک کلماتی که برامون میگفت بودیم. جبران تمام سالها نشد اما بخش زیادی از خلا "معلم خوب داشتن" رو پر کرد.