کی میتونه به پشت کنکوری ای که نشسته کل نقشه مترو و اتوبوس تهران رو حفظ کرده بگه تهران انتخاب رشته نکن؟! نه واقعا کی جراتشو داره؟  :))