دنیام کوچیک شده، قد یه نخود...اونقدر تو این دنیای کوچیکم موندم که از دنیای بزرگ و واقعی میترسم.آدم وقتی میترسه باید به کی بگه؟