خداروشکر که از فیلم سریال خریدن بیرون اومدیم و چندساله دانلود میکنیم.وگرنه من چجوری به فروشنده میگفتم "وقتی تو خواب بودی" رو میخوام؟ :/