یک ساعت فیلم میبینی

نیم ساعت گریه میکنی

بیست دقیقش برای خودت، ده دقیقش واسه اونی که قراره آخر فیلم با تمام بدبختیاش بمیره...

نویسنده ی لعنتی بدردنخور تراژدی که نوشتی داره نابودم میکنه!

بعدش یه کمدی ببینم بشوره ببره پایین این حجم از غم و غصه رو!