همه چی از اونجا شروع میشه که فکرای شوخی شوخیمون جدی میشه.طوفان میگفت فکرای وحشتناکش اینقدر شوخی بود که بعدش به خنده می افتاد، اما الان اینقدر جدی شده که میترسه واقعا یه روز انجامشون بده...