هیچوقت اونقدر آدم بدی نباشین و به کسی ظلم نکنین که وقتی مریض شدین نتونه براتون دعا کنه.

راستش، آدمِ بد مریض شده ولی اصلا نمیتونم برای خوب شدنش دعا کنم.یعنی به زور براش دعا میکنم اما هیچ حسی تو دعام نیست