بعد از ۴ روز از مسافرت برگشتم.اشغال ترین مسافرت عمرم که حتی اشکمو در اورد و داشتم میمردم برای برگشتن به خونه...