برای هر دختری تا نوجوانی اش فقط یک قهرمان هست؛ پدرش...