یه پشت بوم داشته باشی پر از گلدون و گل و گمبیلای رنگی رنگی و یه میز صندلیِ چوبیِ دست سازِ کوچیکِ گوگولی که هر وقت عشقت کشید بشینی و داستان بنویسی...