همانقدر که بچه ها شیرین ترین موجودات دنیا هستند همانقدر هم صدای گریه اشان  آزاردهنده ترین صدای موجود در دنیاست!