امروز کلی دهنم سرویس شد! از ترس و استرس یخ زدم، یخِ یخ...

تیک عصبیم آروم نمیشد جوری که مجبور شدم دستمو بزارم رو پام تا اینقدر تکون نخوره!

امتحان زمین رو افتضاح دادم! در حد قبولی!

خودم کردم که لعنت بر خودم باد! :/