وقتی اشتباهی میکنی بهت میگن " تو دیگه بزرگ شدیا این کارا چیه!" و وقتیم سعی میکنی ادای آدم بزرگا و عاقلا رو در بیاری میگن " تو هنوز بچه ای نمیفهمی!"

مثل اینکه یه بسته آدامس گرفتن جلوت و تو هم میگیریش ولی طرف دلش نمیاد ولش کنه! حالا این بسته آدامسه بین دو طرف در کشمکشه!