کدوم دانش آموز عاقلی پنج تا فصل رو معادل صدوسی صفحه  میزاره یه روز قبل از امتحان؟ اونم درس زیست؟

که بعدشم مجبور شه قید خوندن فصل اخرو که پرنمره ترینه بزنه و به نمره قبولی رضایت بده!

اینا نشانه های "در شرف دانشجو شدن" بودنه ها! من به خودم ایمان دارم :/