یه درسِ دیگه از دینی مونده، فردا امتحان دارم! من میتونم من میتونم من میتونم😂😅


آهنگ رو عشقه: بازم sia جون💛