+ بگذریم از معنیش، تن صدا رو بچسبیم :)

# چسبیده_به_بخاری_بالیوان_چای_صدای_شرشر_بارون_باصدای_بلند_همراه_آهنگ_بخونی