اگه یه تفنگ با دوتا گلوله داشتم

و با هیتلر و بن لادن و تو توی یه اتاق بودم

به تو دوبار شلیک میکردم