تکامل رفتاری در من:😶😐

۱- دپرس

۲-خیلی دپرس

۳- خیلی خیلی دپرس

۴- یهویی، خیلی یهویی، خیلی خیلی یهویی هپی ویروس

۵- پخشِ زمین از خنده الکی

۶- دلدرد از خنده

۷- سعی در کنترل خنده

۸- یهویی پوکر فیس

۹- دپرس

۱۰- خیلی دپرس! +خودم تو کار خودم موندم! یعنی بدجور زدم تو رگ بیخیالی :| اوضاع روحیم داغون، صفر، زیر صفر، منفی! :|

+ من یه غلطی کردم تصمیم گرفتم کمتر پوکر باشم! بیشتر بخندم! جدیدا یکی باید در همه حال منو جمع کنه از بس میخندم :|

+ طوفان میگه از مرض های روحیِ کنکوره :|