یک هفتس مچ پام در رفته

نه عکس و نه هیچ دوا درمونی.

پام ورم کرده، صبح ها مسیر خونه-مدرسه خیلی سختمه، همش خودم رو کنترل میکنم تو خیابون لنگ نزنم.

یعنی عملا شدم تیمورلنگ! البته من نمیدونم تیمورلنگ واقعا لنگ بوده یا نه! ولی حتما بوده دیگه:|


+خسته تر از اونیم که بگم منو ببرین دکتر! :|