+ اگه برام اتو نکنی دیگه...

- دیگه؟!

+ دیگه...

- دیگه؟!

+ دیگه... دیگه تو لیوانت آب نمیریزم! 

- یعنی خودتم فهمیدی تنها کاری که برای من انجام میدی همینه؟! :))