سلامتی برای ما آدما چیزیه که تا وقتی یه شب تا صبح از دردِ زیاد نتونیم بخوابیم و پتو کنیم تو دهنمون تا جیغمون خفه شه قدرشو نمی دونیم!