احساس میکنم هوا خنک تر شده.

فقط...از پاییز امسال میترسم، بیشتر از پاییز حتی، از خودم میترسم...