با این تیکه ی آخرِ فیلم که دیگه پوکیدم از خنده وجدانن! :دی