+ وقتی با مویِ بلند خوش ندارم نمیدونم چه اصراری دارم که بزارم موهام بلند شه! :|

+ من الان یه بادکنکِ پر از جیغم که دارم سعی میکنم نترکم!

+ یه عادمیه که دارم سعی میکنم تحملش کنم، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی و بیشتر از خیلی با اعصاب و روح و روانم داره بازی میکنه! جوری که با هر کلمش نفسم میگیره! تضمین نمیکنم که تا چند روز دیگه نزنم دندوناشو تو دهنش خورد کنم.