من و فاطی تو فیلما همیشه عاشق بدبخت بیچاره هایی که پیرهنِ کهنشون لای شلوارشون گیر کرده میشدیم و مری و زری عاشق اون کت شلواری هایِ کراواتیِ اتوکشیده!