فقط یه بار، اگه دلت نمیخواد داخل هم نیا، فقط بزار در رو باز کنم و بفهمم تو درو زده بودی.

آها راستی...لطفا یه لبخند هم بهم بزن. چی؟! باشه باشه نمیخواد لبخند نمیخواد... فقط درو بزن...