من به بیماریِ حذف کردنِ آدما از زندگیم دچارم! چرا اینجوریم من؟!