هی هستم

هی هستم

هی هستم

ولی دیگه یوهو نیستم

هیچوقت نیستم

!!!