بارون اومد

خیلی بارون اومد

خیلی خیلی بارون اومد

من رفتم زیر بارون

خیس شدم

خیلی خیس شدم

خیلی خیلی خیس شدم

باد اومد

شد طوفان

گلدون بزرگه افتاد رو زمین

ترک برداشت

یه شکستگیه بزرگ

خیلی بزرگ

خیلی خیلی بزرگ

قلب من اما

آروم بود

با اینکه خیس بودم

اما آروم بودم

:)